Resevillkor

Nedan angivna resevillkor (allmänna och särskilda) samt övriga upplysningar och fakta enligt Vivencias ABs (härefter kallat Vivencia) informationsmaterial reglerar förhållandet mellan resenären eller resebeställaren och Vivencia. I den mån dessa villkor avviker från allmänna resevillkor i enlighet med överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation gäller här angivna villkor.

Beställning – Anmälan

Vid beställning av resa, betalas en anmälningsavgift av 3 000 kr som är en dellikvid av resans pris. I och med anmälan accepterar den resande Vivencias resevillkor och anmälan är bindande för Vivencia och resenären när anmälningsavgiften kommit Vivencia tillhanda. Om anmälningsavgiften inte är betald inom tidsfristen som anges på fakturan, står det Vivencia fritt att annullera beställningen utan varsel.

Betalning av resa

Slutbetalning skall vara Vivencia tillhanda senast 45 dagar före avresedagen. Om Vivencia inte erhållit betalning inom fristen, betraktas resan som annullerad.

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring av reseavtalet som företas av resenären debiteras en kostnad i enlighet med Vivencias merkostnader, dock lägst 300 kr.

Om medresenär som delar rum avbokar sin resa förbehåller sig Vivencia rätten att debitera resenären enkelrumstillägg. Detta gäller för resenär som istället för del i twin- eller dubbelrum p.g.a. medresenärs avbokning behöver ett enkelrum.

Ändrings- och avbeställningsregler

Ändringar och avbeställningar gjorda av resenären:

  1. Avbeställs resan innan 31 dagar före avresedagen, motsvaras kostnaden 50 % avanmälningsavgiften, dvs 1 500 kr per person.
  2. Avbeställs resan mellan 31 och 7 dagar före avresedagen, är kostnaden 50 % per person av resans fullpris.
  3. Avbeställs resan senare än sju dagar före avresedagen har Vivencia rätt att tillgodoräkna sig hela resans fullpris.

Vivencias förpliktelser

Vivencia förpliktar sig att genomföra resan som den beskrivs i offert eller på vår hemsida. Om det inte anmäler sig tillräckligt antal deltagare på en gruppresa, kan Vivencia inställa resan senast 30 dagar före avresedagen. Om det uppstår händelser som gör det omöjligt att genomföra resan, såsom den beskrivs på vår hemsida, har Vivencia rätt att göra förändringar vad gäller aktiviteter, transporter, boende och annat till andra likvärdiga alternativ eller rätt att inställa resan mindre än 30 dagar före avresa.

Den resandes förpliktelser

Den resande ska vid avresan ha giltig flygbiljett och pass. Den resande bör ha rese- och avbeställningsförsäkring. Den resande förpliktar sig att rätta sig efter de regler och bestämmelser som är angivna av offentliga myndigheter och Vivencias representanter.

Fel eller brist

Vid eventuella fel eller brister, skall den resande omgående, på plats, påtala detta till Vivencias representant, reseledare, eller direkt till Vivencias kontor i Sverige, så att detta omedelbart kan åtgärdas, i annat fall kan den resande förlora rätten till eventuell kompensation.

Resegaranti

Vivencia AB har uppfyllt genom Kammarkollegiet fastställd resegaranti. För upplysningar, se Ansök om ersättning ur resegarantin

Totalsumma:
    Till kassan